Deposit Masa Nyata
1.*********559MYR 50.00
2021-02-03 07:57 AM
2.********057MYR 50.00
2021-02-03 12:20 AM
3.********562MYR 30.00
2021-02-01 11:08 PM
4.*********282MYR 50.00
2021-02-01 10:34 PM
5.********011MYR 30.00
2021-02-01 09:44 PM
Pengeluaran Masa Nyata
1.********179MYR 601.45
2020-11-24 02:38 AM
2.********658MYR 91.46
2020-11-23 04:12 PM
3.********037MYR 90.00
2020-11-23 04:12 PM
4.********179MYR 108.94
2020-11-23 02:55 PM
5.********160MYR 200.00
2020-11-23 02:05 PM
Masa Perkhidmatan Purata
Pemain1783 pemain
Dalam Talian Sekarang
59%
Deposit8 minit
Masa Purata
20%
Pengeluaran11 minit
Masa Purata
27%